ระดับปฐมวัย

 ระดับการศึกษาปฐมวัย

            โรงเรียนได้จัดการศึกษา โดยนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ โดยใช้แนวคิดจิตปัญญาเป็นการสอนที่ให้ความสำคัญกับนักเรียนด้านจิตใจและปัญญา ?ถ้าจิตดี ปัญญาจะเกิด และปัญญาจะเกิดถ้าจิตดี?

            จิต คือ การเรียนอย่างมีความสุข เกิดจากกิจกรรมการเรียนรู้และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับวัยและสภาพผู้เรียนภายใต้บรรยากาศที่ผ่อนคลายและเพลิดเพลิน

            ปัญญา คือ การเกิดความงอกงามของความรู้ทั้งโดยสาระใหม่และการขยายประสบการณ์เดิมให้เกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง สร้างการใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและคิดเป็นในระดับอนุบาล ได้มีการจัดกิจกรรมหลักไว้ 6 กิจกรรมดังนี้

 1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายตามจังหวะอย่างอิสระ โดยใช้เสียงเพลง คำคล้องจอง เครื่องเคาะจังหวะ และอุปกรณ์อื่นๆ ประกอบการเคลื่อนไหว เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ รู้จังหวะและควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายของตนเองได้อย่างดี
 2. กิจกรรมกลางแจ้ง เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ และกล้ามเนื้อเล็ก และการทำงานประสาทสัมพันธ์ของอวัยวะต่างๆ การเล่นกลางแจ้งเป็นการตอบสนองความต้องการตามธรรมชาติของเด็ก ช่วยให้เด็กมีร่างกายแข็งแรง มีอารมณ์ จิตใจที่เบิกบาน ได้เรียนรู้จากการเล่นร่วมกับผู้อื่น ส่งผลให้เด็กมีจินตนาการด้านร่างกาย ด้านสังคม และด้านอารมณ์ จิตใจที่ดี
 3. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และสายตา ประกอบการสื่อสารความคิดและจินตนาการ มีหลายกิจกรรมที่เด็กสามารถทำด้วยตนเองได้ ตามความสนใจหรือครูผู้สอนมอบหมายให้
 4. กิจกรรมเสรี เป็นกิจกรรมที่เด็กเลือกเล่นตามความสนใจ ได้แก่ การเล่นตามมุมการเล่นในศูนย์สื่ออุปกรณ์เป็นต้น
 5. กิจกรรมเกมการศึกษา เป็นเกมการเล่นที่ฝึกทักษะด้านต่างๆ การสังเกต พัฒนากระบวนการคิด และเกิดความคิดรวบยอด เกมการศึกษาที่มีกฎกติกาง่ายๆ เด็กสามารถเล่น คนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่มได้ เหมาะสมกับวัยและความสามารถของเด็ก และช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาที่ดี สร้างเสริมความคิดและการแก้ปัญหา
 6. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านภาษา การคิดแบบตรรกะ การแก้ปัญหา

หลักสูตรประถม

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          หลักสูตรขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักสูตรในปีการศึกษา 2556โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการอสน เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพด้านการเรียนรู้และทักษะ ที่จำเป็น สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง ให้นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

            หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนดวงพร มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการดังนี้

 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรอง เพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสาร ด้วยหลักและเหตุผลที่ถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ หรือสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้การสื่อสาร การทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม

มาตรฐานการเรียนรู้

          การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องคำนึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 14 รายวิชา ดังนี้ 

1. ภาษาไทย  5. สุขศึกษา และพลศึกษา
2. คณิตศาสตร์      6. ศิลปะ
3. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 7. การงานอาชีพ
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 8. ภาษาต่างประเทศ

 

1. ภาษาไทย 2. คณิตศาสตร์ 3. วิทยาศาสตร์
4. สังคมศึกษา 5. ประวัติศาสตร์ 6. พระพุทธ
7. สุขศึกษา 8. พลศึกษา 9. ทัศนศิลป์
10. นาฏศิลป์ 11. ภาษาอังกฤษ 12. เทคโนโลยี
13. การงานอาชีพ 14. อาเซียนศึกษา  

 

มาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ

          หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนดวงพร มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลกดังนี้

 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์                           
 2. ซื่อสัตย์ สุจริต
 3. มีวินัย                                              
 4. ใฝ่เรียนรู้
 5. อยู่อย่างพอเพียง                                 
 6. มุ่งมั่นในการทำงาน
 7. รักความเป็นไทย                                 
 8. มีจิตสาธารณะ

มาตรฐานการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

การพัฒนาผู้เรียน ให้มีมาตรฐานในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ต้องคำนึงถึง  ความเหมาะสมในแต่ละระดับ การอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ ที่เป็นทั้งตัวหนังสือ ภาพ เสียง หรือจากสัมผัสทั้ง 5 และสามารถจับประเด็น ตลอดจนเขียนบรรยาย หรือพูดถ่ายทอด ด้วยภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม

สมรรถนะสำคัญ 5 ประการ

 1. ความสามารถในการสื่อสาร
 2. ความสามารถในการคิด
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

            กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะส่งเสริมให้นักเรียนได้มีทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น ฝึกให้รู้จักความอดทน ความมีวินัย การแบ่งปัน การมีเป้าหมายในชีวิต การช่วยเหลือครอบครัว การสร้างสาธารณะประโยชน์ให้ชุมชน ซึ่งได้กำหนดให้ผู้เรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

 1. ลูกเสือ / เนตรนารี            
 2. แนะแนว
 3. ชุมนุม                           
 4. จิตสาธารณะ / ทักษะชีวิต

 กิจกรรมพิเศษ

 1. ดนตรี โดยทีมงาน Music building group นำทีมโดยอาจารย์วินัย พันธุรัตน์ ควบคุมมาตรฐานการสอน
 2. คอมพิวเตอร์ โดยครูผู้มีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์โดยตรง
 3. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยครูต่างชาติที่จบทางด้านการศึกษาโดยตรง

โครงสร้างเวลาเรียน

 รายวิชา  เวลาเรียน     
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
รายวิชาพื้นฐาน            
  ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160
  คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160
  วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80
  สังคมศึกษา  80 80 80 80 80 80
  ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40
  สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 40 40 40
  ศิลปะ 40 40 40 40 40 40
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80
  ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 120 120 120
รายวิชาเพิ่มเติม            
  อาเซียนศึกษา 40 40 40 40 40 40
  หน้าที่พลเมือง 40 40 40 40 40 40
  คอมพิวเตอร์ 40 40 40 40 40 40
  ภาษาจีน 80 80 80 80 80 80
  ภาษาอังกฤษเสริม 80 80 80 80 80 80
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน            
  แนะแนว 40 40 40 40 40 40
  ลูกเสือ เนตรนารี 40 40 40 40 40 40
  ชุมนุม 30 30 30 30 30 30
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240