ฝ่ายบริหาร

นายนัฏฐจักร์  ปราโมช

ผู้รับใบอนุญาต

นางพิมพ์พิศา อู่ทรัพย์

ผู้อำนวยการ / ผู้จัดการ

    
นางสาวฐิติภรณ์ อู่ทรัพย์

รองผู้อำนวยการ

นายถนัด พีระประสมพงศ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ฝ่ายธุรการ

  

นางสาวอรปรียา อุปชัย

หัวหน้าธุรการ

นางปทิตตา วงค์วัน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เตรียมอนุบาล

ขลียา  

ประภาพรรณ แตงอ่อน

หัวหน้าครูผู้ดูแลนักเรียน

ชลียา ดีสีดา

พี่เลี้ยง

 

แพรพรรณ ปิ่นเกตุ

พี่เลี้ยง

 

อนุบาล

     

นางสาวเกศรินทร์ มายอด

ครูประจำชั้น อ.1/1

กชกร อู่ผลเจริญ

ผู้ช่วยครู

นางสาวอนัญญา ปรัชญาวิวัฒน์

ครูประจำชั้น อ.1/2

 นงค์รักษ์ พลทยาน
ผู้ช่วยครู
รัตติกาล   ขวัญฤดี

รัตติกาล เต็มกัน

ครูประจำชั้น อ.2/2

ทิชากร คำน้อย
ผู้ช่วยครู

นาตยา สนนใจ

ครูประจำชั้น อ.2/1

ขวัญฤดี ไผ่งาม
ผู้ช่วยครู
   
ขวัญฤทัย สวัสดิ์ทัส
ครูประจำชั้น อ.3/1
ว่าง
ผู้ช่วยครู
กิตติยา อุณาภาค
ครูประจำชั้น อ.3/2

Joel Tiamzon

English Teacher

ประถมศึกษา

พรทิพา    
พรทิพา งามแฉล้ม
ครูประจำชั้น ป.1/1
นันทนัช จินดาสมุทร์
ครูประจำชั้น ป.1/2
โสภิณภา บุญตาม
ครูประจำชั้น ป.2/1
ศีตลา แก้วปัน
ครูประจำชั้น ป.2/2
     
วรรณยุรี ชาญพลรบ
ครูประจำชั้น ป.3/1
พิรุณวัลย์ ปูคุะภาค
ครูประจำชั้น ป.3/2
อมรเทพ สะเก็มมะวา
ครูประจำชั้น ป.4/1
ธีรพล คงอาจหาญ
ครูประจำชั้น ป.4/2
  กัมพล shiella
จิระประภา คำเนตร
ครูประจำชั้น ป.5/1
หนึ่งฤทัย ยมนา
ครูประจำชั้น ป.5/2
กัมพล คำผ่องศรี
ครูประจำชั้น ป.5/2
 Mrs.Shiella Tiamzon
English Teacher
       
กัมพล คำผ่องศรี
ทัศนศิลป์
พิตตินันท์ จันทร์กมล
สุขและพลศึกษา
ฐิติภรณ์ อู่ทรัพย์
ภาษาอังกฤษ
ธีรพล คงอาจหาญ
เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์