คุณสมบัติผู้สมัคร

1. คุณสมบัติผู้สมัคร (เข้าเรียนระดับประถม)

1.1 กำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ในสำหรับโรงเรียนเอกชน หรือชั้นอนุบาลปีที่ 2 สำหรับโรงเรียนของรัฐ อายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 16 พฤษภาคมของปีการศึกษาที่สมัคร สามารถอ่านออก เขียนได้ มีความพร้อมระดับปฐมวัย (เพื่อสอบเข้าในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)

1.2 กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษา ในระดับชั้นปีก่อนหน้าที่ต้องการสมัคร

1.3 มีสุขภาพแข็งแรง และสามารถช่วยเหลือตนเองได้

กำหนดการยื่นใบสมัคร

2. กำหนดการยื่นใบสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม ที่ฝ่ายธุรการ 

3. เอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

3.1 สำเนาใบรับรองสถานภาพการศึกษา 1 ฉบับ

3.2 รูปถ่ายนักเรียนปัจจุบัน รูปสี หน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

กำหนดสอบประกาศผล

4. วันที่สอบ  

สอบข้อเขียน (จะแจ้งให้ทราบในวันที่สมัคร)

5. วิธีการสอบ   

สอบข้อเขียน คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และความพร้อมทั่วไป

6. สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ

6.1 บัตรสอบ ส่วนที่ 2 ที่ทางโรงเรียนออกให้ (หากสูญหายให้ติดต่อฝ่ายธุรการทันที)

6.2 ปากกา ดินสอ ยางลบ และไม้บรรทัด

7. ประกาศผลสอบ

ทางโรงเรียนจะติดต่อเพื่อแจ้งให้ทราบ

ลงทะเบียนมอบตัว

8. ลงทะเบียนมอบตัวและชำระค่าธรรมเนียม

ภายใน 31 มีนาคม

8.1 เอกสารประกอบในการลงทะเบียน

 • กรณีเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาปี่ที่ 1
  • สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน                      
  • ใบรับรองการศึกษาจากโรงเรียนเดิม
 • กรณีเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป
  • หนังสือส่งตัว (กรณีย้ายมาจากโรงเรียนเดิม เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดวงพร )
  • ปพ.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (จำเป็นต้องมี)
  • ปพ.4 ผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  • ปพ.6 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (จำเป็นต้องมี)
  • ปพ.7 ใบรับรองผลการศึกษา (จำเป็นต้องมี)
  • ปพ.8 เอกสารระเบียนสะสม

8.2 สำเนาสูติบัตร จำนวน 2 ชุด

8.3 สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน  บิดา  มารดา และ ผู้ปกครองอย่างละ 2 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

8.4 รูปถ่ายสี สวมชุดนักเรียนโรงเรียนดวงพร หน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 6 รูป (ทางโรงเรียนจะเป็นผู้ถ่ายให้)

8.5 ชำระค่าเล่าเรียน

หมายเหตุ

หมายเหตุ

 • นักเรียนที่ไม่มาเข้าการรับการสอบคัดเลือก ตามวัน เวลา ที่นัดหมาย ถือว่าสละสิทธิ์
 • นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกแล้ว ไม่ได้มาลงทะเบียนมอบตัวตามวัน เวลา ที่กำหนด โดยมิได้แจ้งล่วงหน้า ถือว่าสละสิทธิ์