ประวัติโดยสังเขป

 ประวัติโรงเรียนโดยสังเขป

bg scrolling002

โรงเรียนดวงพร เป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรก บนถนนเลียบคลองสาม อำเภอคลองหลวง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เปิดสอนในระดับเตรียมอนุบาล - ประถมศึกษา ในระบบไป-กลับ โดยเปิดสอนในปีการศึกษา 2546 ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล และได้ขยายเพิ่มถึงระดับอนุบาลในปีถัดมา และในปีการศึกษา 2551 ก็ได้ขยายการสอนไปถึงระดับประถมศึกษา มีนายวรพล อู่ทรัพย์ เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้ก่อตั้งโรงเรียน และนางพิมพ์พิศา อู่ทรัพย์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีมโนปณิธานในการก่อตั้งโรงเรียนว่า ต้องการสร้างคนรุ่นใหม่ ที่มีคุณธรรมเป็นหลักในการดำเนินชีวิต เพื่อที่จะได้นำความรู้ที่โรงเรียนสั่งสอนอบรมไปใช้สร้างสรรค์ในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ทดแทนคนรุ่นเก่าที่กำลังจะหมดวาระในอนาคต

โรงเรียนดวงพรมีพื้นที่กว่า 11 ไร่ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่จะถูกจัดให้เป็นธรรมชาติ เน้นพื้นที่สีเขียว ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้กิจกรรมต่าง ๆ ไปกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย โดยทางโรงเรียนได้ แยกพื้นที่การใช้งานออกเป็นสัดส่วน เพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนซึ่งกันและกัน สามารถทำให้นักเรียนสนุกกับกิจกรรมหรือพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ อันประกอบด้วยอาคารเตรียมอนุบาล 1 หลัง อาคารอนุบาล 2 หลัง อาคารประถม 1 หลัง และอาคารธุรการ?1 หลัง

layout2

สภาพชุมชน

สภาพชุมชนโดยรวม

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นหมู่บ้าน มีประชากรประมาณ 30,000 กว่าคน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ วัด หมู่บ้าน ตลาด อาชีพหลักของชุมชน คือ อาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 80% เนื่องจากอยู่ใกล้กับแหล่งนิคมอุตสาหกรรม??ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

ผู้ก่อตั้ง ผู้รับใบอนุญาต
นายนัฎฐจักร์ ปราโมช - วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสน์ศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางพิมพ์พิศา อู่ทรัพย์ - วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา

มุมมองผู้บริหาร

"โรงเรียนเราเน้นถึงความธรรมชาติเป็นหลัก เพราะเราต้องการพัฒนาเด็กในด้านจิตใจให้ได้มากเสียก่อน ซึ่งไม่ว่าจะไปที่ไหน ๆ ก็จะมีสิ่งเร้าด้านวัตถุเป็นตัวดึงเด็กให้ไปยึดติดมากพออยู่แล้ว เราจึงให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งพื้นที่ในโรงเรียนจะเป็นพื้นที่สีเขียวกว่า 70% แวดล้อมไปด้วย ต้นไม้ ดอกไม้ หลากหลายชนิด ให้ความสงบ ร่มรื่น ไม่มีเสียงดังรบกวน เด็กนักเรียนได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติอย่างเต็มที่ ทั้งการทำกิจกรรมในการเรียนการสอนและการพักผ่อน เราต้องให้เด็กรู้สึกสบาย ผ่อนคลาย มีความสุขกับการเรียน โดยที่โรงเรียนเราจะฝึกให้เด็กนั่งสมาธิเป็นประจำ แล้วก็ป้อนคำพูดดี ๆ ลงไปในจิตใต้สำนึกของเขา ทั้งนี้เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เกิดกระทำในสิ่งดี ๆ ด้วยตัวเองอย่างอัตโนมัติ โดยที่เด็กไม่รู้ตัว ซึ่งเรียกว่า การปลูกฝังจริง ๆ มิใช่เพียงการสอน แล้วให้เด็กคิดเอง ทำเอง แต่เราฝังลงในกระบวนการคิดของเขา ทำให้การแสดงออกมานั้นเป็นไปอย่างอัตโนมัติ เด็กสามารถเรียนรู้ได้เป็นขั้นเป็นตอน มีพัฒนาการที่รวดเร็ว มีคุณธรรมในจิตใจ และเราก็ตั้งใจทำสิ่งเหล่านี้ขยายไปถึงผู้ปกครอง คนในชุมชนให้ได้มากที่สุดด้วย โดยเฉพาะครูของเรา เราต้องสร้างครูดีให้ได้ มีหัวใจของผู้ให้เต็มร้อยจริง ๆ"

ปรัชญา

ปรัชญา

"การให้การศึกษา ด้วยความเอาใจใส่ ให้ความรัก ความอบอุ่น ความเอื้ออาทร และความเข้าใจ เป็นพื้นฐานของการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี พัฒนาการที่สมบูรณ์ เติบโตตามศักยภาพเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติในอนาคต"

วิสัยทัศน์

โรงเรียนดวงพร มุ่งจัดการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน โดยยึดหลักว่า นักเรียนต้องได้รับประโยชน์สูงสุด ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ให้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทั้งทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ สติปัญญา มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ กล้าแสดงออก เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามความเหมาะสมของวัย เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพต่อไป

เอกลักษณ์

โรงเรียนส่งเสริมมารยาท

อัตลักษณ์

ไหว้สวย มารยาทงาม

คำขวัญ

คำขวัญ

อนุบาล "เรียนแบบสนุก ประยุกต์ใช้เป็น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม"

ประถม "คิดอย่างสร้างสรรค์ ยึดมั่นวินัย ฝักใฝ่คุณธรรม นำหน้าวิชาการ

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

 

สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน คือ สีส้ม และ สีเหลือง

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน