อัตราการรับเงินอุดหนุนรัฐบาล ประจำปีการศึกษา 2567 

นักเรียนที่เข้าเรียนตามเกณฑ์ จะได้รับอุดหนุนค่าใช้จ่ายจากรัฐบาลดังนี้

  1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ต่อปี) 
  2. ค่าหนังสือ (ต่อปี)
  3. ค่าอุปกรณ์การเรียน (ต่อภาคเรียน)
  4. ค่าเครื่องแบบ (ต่อภาคเรียน)
  5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ต่อภาคเรียน)

อัตราการรับเงินอุดหนุนรัฐบาล ประจำปีการศึกษา 2567 

นักเรียนที่เข้าเรียนตามเกณฑ์ จะได้รับอุดหนุนค่าใช้จ่ายจากรัฐบาลดังนี้

  1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ต่อปี) 
  2. ค่าหนังสือ (ต่อปี)
  3. ค่าอุปกรณ์การเรียน (ต่อภาคเรียน)
  4. ค่าเครื่องแบบ (ต่อภาคเรียน)
  5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ต่อภาคเรียน)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

อนุบาล 5.513.50 บาท (2,756.75 บาท / ปี)
ประถม 5.343.50 บาท (2,671.75 บาท / ปี
 

วิธีการรับอุดหนุน ในส่วนนี้จะได้รับเฉพาะผู้มีสิทธิ์เบิก บุตรหลานข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ

 

ค่าหนังสือเรียน

2. ค่าหนังสือ 

โรงเรียนจะจัดหาหนังสือให้เป็นไปตามราคาที่รัฐบาลอุดหนุน ซึ่งจะปรากฏในรายการที่ผู้ปกครองได้รับในวันซื้อหนังสือ

อนุบาล 200 บาท / ปี
ประถม 1  656 บาท / ปี
ประถม 2 650 บาท / ปี
ประถม 3 653 บาท / ปี
ประถม 4 707 บาท / ปี
ประถม 5 846 บาท / ปี
ประถม 6 859 บาท / ปี
 

วิธีการรับอุดหนุน ให้ผู้ปกครองมาซื้อหนังสือที่โรงเรียน ตามวันเวลาที่กำหนด จะได้รับเป็นส่วนลดปรากฏในใบเสร็จ และลงชื่อรับทราบเป็นหลักฐานส่งให้รัฐฯ

ค่าอุปกรณ์การเรียน

3. ค่าอุปกรณ์การเรียน

เช่น สีเทียน สีน้ำ ดินน้ำมันไร้สารพิษ กรรไกร กระดาษ สมุด ใบงาน ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด เครื่องมือเรขาคณิต กระเป๋านักเรียน เป็นต้น 

อนุบาล  145 บาท / ภาคเรียน
 ประถม  220 บาท / ภาคเรียน
 

วิธีการรับอุดหนุน โรงเรียนได้จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนไว้ให้กับนักเรียนเรียบร้อยแล้ว โดยโรงเรียนจะออกใบเสร็จให้ และผู้ปกครองชื่อรับทราบเป็นหลักฐานส่งให้รัฐฯ

ค่าเครื่องแบบ

4. ค่าเครื่องแบบ

อนุบาล  325 บาท / ภาคเรียน
 ประถม  400 บาท / ภาคเรียน
 

วิธีการรับอุดหนุน ให้ผู้ปกครองจัดซื้อเครื่องแบบ เช่น ถุงเท้า รองเท้านักเรียน รองเท้าพละ ชุดลูกเสือ รวมถึงอุปกรณ์ประกอบ เป็นต้น โดยให้มียอดเกินกว่าเงินอุดหนุนที่ได้รับ (มากกว่า 1 ใบเสร็จได้) และนำใบเสร็จมอบให้โรงเรียน พร้อมรับเงินและลงชื่อรับทราบเป็นหลักฐานส่งให้รัฐฯ

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เป็นเงินสนับสนุนด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรของโรงเรียน

อนุบาล 232 บาท / ภาคเรียน
ประถม 259 บาท / ภาคเรียน 
 

วิธีการรับอุดหนุน ผู้ปกครองชื่อรับทราบ ในวันที่มาชำระค่าเทอม เพื่อส่งเก็บเป็นหลักฐานส่งให้รัฐฯ