2561

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
สถานศึกษา รางวัลชนะเลิศ ประเภทคะแนนรวม ระดับจังหวัดปทุมธานี ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 37 ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 
ผู้บริหาร    
นางพิมพ์พิศา อู่ทรัพย์ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ครู    
1. นางสาวอรปรียา อุปชัย ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
2. นางสาวศิวนาถ มีแสงนิล
3. นายกัมพล คำผ่องศรี
นักเรียน    
1 ด.ญ.รัตนกมล ศิริผล ตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่ 37 ชนะเลิศ
ระดับจังหวัด
ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
     
2 ด.ญ.สิริยุพา พันธ์มณี เดาะลูกปิงปอง ทอง สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชน
จังหวัดปทุมธานี
(การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2561)

3 ด.ช.ญาณพัฒน์ สังคะสาย เดาะลูกฟุตบอล ทอง
4 ด.ช.วสุธร หอมอ่อน เตะบอลเข้าโกลหนู ทอง
  ด.ช.วชิรวิชญ์ วชิรมงคลพงษ์
5 ด.ช.นฤเบศร์ ฉัตรทอง มารยาทไทย ป.1-3 ทอง
  ด.ญ.รชาดา ท้วมบริบูรณ์
6 ด.ญ.ศิริรักษ์ เสรีนุกูล วาดภาพระบายสี ทอง
7 ด.ช.ณภัทร คงเพ็ชร Story Telling ทอง
8 ด.ญ.กัญฐภา โพธิ์พันธุ์ Impromptu Speech ทอง
  ด.ญ.ปุณณดา อุประ
9 ด.ญ.จันทร์วิภา จิราวัฒนาการ พูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ทอง
  ด.ญ.ณัฐวรรณ นักทำนา
10 ด.ญ.กานต์สุดา ครองยุติ หนังสือเล่มเล็ก

ทอง

  ด.ญ.ธัญญาภรณ์ ไวยกิจจี
  ด.ญ.ธาริสา ลายประจักษ์
11 ด.ญ.พรทิพย์ บึงไกร ประดิษฐ์ของใช้วัสดุ

ทอง

  ด.ญ.กชกร อินหอม
  ด.ญ.บุญสิตา วงค์ชัย
12 ด.ญ.ฐิติวรดา จอมทอง พินิจวรรณคดี ทอง
13 ด.ช.รัชชานนท์ นาคมาตร การแข่งขันโครงการ
(ปฐมวัย)
ทอง
  ด.ญ.อมลวรณ ทะนุชิต
  ด.ช.ธนัญวิชญ์ ชั่งโต
14 ด.ญ.ภคพร แซ่อุ๋ย ประกวดมารยาทไทย (ปฐมวัย) ทอง
  ด.ช.ชาติเฉลิมเดช ดอมไธสง
15 ด.ญ.ศรัณย์พร ญาติบำรุง แข่งขันปั้นดินน้ำมัน

ทอง

  ด.ช.กัญญาพัชร์ ยอดสาร
  ด.ช.อาทิวราห์ เชื้อป้อง

2560

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
สถานศึกษา โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 
  รางวัลชนะเลิศ ประเภทคะแนนรวม ระดับจังหวัดปทุมธานี ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 36
  ตัวแทนจังหวัด แข่งขันโปรแกรมนำเสนอ และแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพการศึกษาเอกชน
  รับรองมาตรฐานส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ผู้บริหาร    
นางพิมพ์พิศา อู่ทรัพย์ 100 ปี ครูดีศรีเอกชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ครู    
1. นางสาวขวัญฤทัย สวัสดิ์ทัส 100 ปี ครูดีศรีเอกชน  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
2. นางสาวจันทร์นภา จันทนานนท์
3. นางสาวประภาพรรณ แตงอ่อน
นักเรียน    
1. ด.ช.ณัฐดนัย วิเศษดอนหวาย ตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 36 ชนะเลิศอันดับ 1 ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 
2. ด.ญ.บุญญารักษ์ โต๊ะงาม ชนะเลิศอันดับ 6
3. ด.ญ.นภชนก ฤกษ์โสภา คัดลายมือภาษาจีน ป.1-3 ชนะเลิศ โรงเรียนสอนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก
4. ด.ญ.โกรัญญา นิลศิริ คัดลายมือภาษาจีน ป.4-6 ชนะเลิศ
5. ด.ญ.บุญญาศิริ สุนทรวิภาต ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เหรียญทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
6. ด.ญ.สุวรรณรัตน์ วุฒิเสถียร ขับร้องเพลสากล เหรียญทอง
7. ด.ช.กีรติ เศรษฐสุข เล่านิทานคุณธรรม ป.4-6 เหรียญทอง
8. ด.ญ.ปนัสศิยา โกยแก้วพริ้ง ปริศนาสร้างสรรค์  เหรียญทอง

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชน จังหวัดปทุมธานี

(การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2560) 

9. ด.ญ.นิโลบล หมู่โสภิญ วรรณคดีไทย เหรียญทอง
  ด.ญ.ฐิติวรดา จอมทอง
10. ด.ช.เดชาวัต รัตนานนท์ วาดภาพระบายสี เหรียญทอง
11. ด.ญ.สิริยุพา พันธ์ุมณี การเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน เหรียญทอง
12. ด.ช.เจษฎากร นิลเหลือง เดาะลูกฟุตบอล เหรียญทอง
13. ด.ญ.รุจิวันท์ พูนชาติ เดาะลูกปิงปอง เหรียญทอง
14. ด.ช.อานุภาพ แจ้ห่มเครือ เตะบอลเข้าโกลหนู เหรียญทอง
15. ด.ช.นฤเบศร์ ฉัตรทอง มารยาทไทย ป.1-3 เหรียญทอง
16. ด.ช.ทัพฟ้า กลิ่นสวัสดิ์ เล่านิทานคุณธรรม ป.1-3 เหรียญทอง
17. ด.ญ.บุญสิตา วงค์ชัย เล่านิทานคุณธรรม ป.4-6 เหรียญทอง
18. ด.ช.ณัฐดนัย วิเศษดอนหวาย Spelling Bee เหรียญทอง
19. ด.ญ.จันทร์วิภา จิราวัฒนาการ การพูดภาษาจีนเพื่อครอบครัว เหรียญทอง เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคกลางและตะวันออก
20. ด.ญ.ญาดา ช่างทอง โปรแกรมนำเสนอ เหรียญทอง
  ด.ช.วิชพลญ์ แก้วประกอบ
21. ด.ญ.สุวรรณรัตน์ วุฒิเสถียร ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เหรียญทอง        
22. ด.ญ.ชนนิกานต์ ปานทับทิม นาฏศิลป์ไทย-อนุรักษ์ เหรียญทอง
  ด.ญ.ณัฐวรรณ นักทำนา
  ด.ญ.ณัฐชา ฉ่ำสูงเนิน
  ด.ญ.วรัญญา ขจีรัตนวัฒนา
  ด.ญ.สาริศา อ่อนสุวรรณ
  ด.ญ.สิรินดา วันสว่างวงศ์
23. ด.ญ.กานต์สุดา ครองยุติ สมุดเล่มเล็ก  เหรียญทอง
  ด.ญ.ธาริสา ลายประจักษ์
  ด.ญ.ปภัสรา พรรณา
24. ด.ช.จิรายุ จันทวาส การใช้เข็มทิศและคาดคะเน      เหรียญทอง      
  ด.ช.ทศพร ธรรมสถิตย์
  ด.ช.ธนวุฒิ โต๊ะงาม
  ด.ช.ธนัชพร เสาร์เงิน
  ด.ช.ณภัทร  สิงห์ทองคำ
  ด.ช.ธีรพงศ์ กมุทากรณ์
           

 

2559

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
สถานศึกษา ผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ได้มาตรฐานคุณภาพการจัดศึกษา 2559 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เหรียญทองแดง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โรงเรียนส่งเสริมการอ่าน บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ผู้บริหาร    
นางพิมพ์พิศา  อู่ทรัพย์ ผู้บริหารดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ครู    
นางสาวภานุมาศ  เขียวมงคล ครูดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
นักเรียน    
1 ด.ช.อานุภาพ แจ้ห่มเครือ เตะบอลเข้าโกลหนู ทอง

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ

บริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชน

จังหวัดปทุมธานี

2 ด.ช.ทศพร ธรรมสถิตย์
3 ด.ช.ชัชพงษ์ วุฒิ มารยาทไทย ทอง
4 ด.ญ.รชาดา ท้วมบริบูรณ์
5 ด.ญ.ชาลิสา บุตรไทย เล่านิทานคุณธรรม ทอง
6 ด.ญ.บุญญาศิริ สุนทรวิภาต ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ทอง
7 ด.ช.เดชาวัต รัตนานนท์ วาดภาพระบายสี ทอง
8 ด.ช.ศักดิโชติ สนั่นไหว
9 ด.ญ.นัทธมน สุริยวงศา

ประดิษฐ์ของใช้วัสดุจากธรรมชาติ

ทอง

10 ด.ญ.พรพรรณ บัวลำพอง
11 ด.ญ.รวินทร์นิภา สุรมานนท์
12 ด.ช.กีรติ เศรษฐสุข มารยาทไทย ทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

(กลุ่มเครือข่ายที่  5)

13 ด.ญ.กัญญาณัฐ กันเกศ
14 ด.ช.ทัพฟ้า กลิ่นสวัสดื เล่านิทานคุณธรรม (ป.1-3) ทอง
15 ด.ญ.บุญญาศิริ สุนทรวิภาต เล่านิทานคุณธรรม (ป.4-6) ทอง
16 ด.ช.ธนชิต พงษ์ศรีเจริญสุข Impromptu Speech ทอง
17 ด.ช.พัชธรสิษฐ์ นามเมือง Impromptu Speech ทอง
18 ด.ช.เดชาวัต รัตนานนท์ คัดลายมือภาษาจีน (ป.1-3) ทอง
19 ด.ญ.พิมพ์อัปสร เครือมาลี คัดลายมือภาษาจีน (ป.4-6) ทอง

2558

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
สถานศึกษา ผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ได้มาตรฐานคุณภาพการจัดศึกษา 2557 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้มากกว่าร้อยละ 50 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้บริหาร    
1. นางพิมพ์พิศา อู่ทรัพย์ ผู้บริหารดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2. นางอรุณี รัตนพันธ์ ผู้บริหารดีเด่น
ครู    
1. นายกัมพล คำผ่องศรี ครูผู้สอนดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
นักเรียน    
1 ด.ช.ณัฐดนัย วิเศษดอนหวาย ตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ชนะเลิศ ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
2 ด.ญ.ศิวัชญา สุจิตรประเสริฐ ร้องเพลงภาษาจีน เหรียญทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
3 ด.ญ.พรรษชล พงษ์ศรีเจริญสุข ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เหรียญทอง
4 ด.ญ.ศริยา อินจา ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น เหรียญทอง
5 ด.ญ.พรพรรณ บัวลำพอง นาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์

เหรียญทอง

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ

บริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชน ปทุมธานี

6 ด.ญ.รวินทร์นิภา สุรมานนท์
7 ด.ญ.เพียงขวัญ พงษ์ปราโมทย์
8 ด.ญ.กัญญ์นภัส นามพุทธา
9 ด.ญ.นันทิชา รินทร
10 ด.ญ.วรรณนภา สุขนุ่ม
11 ด.ญ.สาริณี จิ้นสุริวงษ์
12 ด.ญ.พิมพ์อัปสร เครือมาลี
13 ด.ญ.ชาญาพัฒน์ ปัญญา
14 ด.ญ.พลอยพิสุทธิ์ ทองโบราณ
15 ด.ช.ธนพล ทรัพย์เวช เดาะลูกปิงปอง เหรียญทอง
16 ด.ญ.รุจิวันทน์ พูนชาติ
17 ด.ญ.นวพร มีอิศระ การใช้โปรแกรมนำเสนอ เหรียญทอง อันดับ 3
18 ด.ญ.มณีญา ศรีมาตรา
19 ด.ช.กสิน นิยมสวัสดิ์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เหรียญทอง อันดับ 4 
20 ด.ช.ธนกร สังข์ถ่วง
21 ด.ญ.ศุภิสรา วิเศษดอนหวาย การเต้นแอโรบิค

เหรียญทอง

22 ด.ญ.ภัควลัญชญ์ สมยันพล
23 ด.ญ.ชญานิศ สร้อยเพชร
24 ด.ญ.ภรณภัทร อุ่นมา
25 ด.ญ.อริสา มงคล
26 ด.ญ.ณิชากานต์ นาหล้า
27 ด.ญ.รุ่งทิวา ทองแท่ง
28 ด.ญ.ภัทรวดี ทองเมืองหลวง
29 ด.ญ.สารริศา อ่อนสุวรรณ
30 ด.ญ.ณฐมน หะตั๋ง
31 ด.ญ.ณัฐชา ฉ่ำสูงเนิน
32 ด.ญ.โกรัญญา นิลศิริ
33 ด.ญ.กชพร ร่มศรี
34 ด.ญ.นริศรา คงเผ่า
35 ด.ญ.รัตนเพ็ญ เทพามาตย์
36 ด.ญ.พิมพ์อัปสร เครือมาลี คัดลายมือภาษาจีน ชนะเลิศ โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก
37 ด.ญ.ชัชพงษ์ วุฒิ
38 ด.ญ.ศิวัชญา สุจิตรประเสริฐ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เหรียญทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
39 ด.ญ.พรรษชล พงษ์ศรีเจริญสุข ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เหรียญทอง
40 ด.ญ.พัทธนันท์ ลมมูลตรี ขับร้องเพลงสากล เหรียญทอง
41 ด.ช.ภูมิภัทร สุจิตรประเสริฐ ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เหรียญทอง
42 ด.ช.ทัฟฟ้า กลิ่นสวัสดิ์ ประกวดเล่านิทานคุณธรรม เหรียญทอง
43 ด.ญ.พรพรรณ บัวลำพอง การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น เหรียญทอง
44 ด.ญ.รวินท์นิภา สุรมานนท์
45 ด.ญ.ศริยา อินจา
46 ด.ช.กสิดิศ ผิวไผ่ การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน เหรียญทอง
47 ด.ช.ชยากร คงลาภ
48 ด.ช.ธนาธรณ์ ไขประภาย
49 ด.ช.ปวริศร ดีวิชเจริญ
51 ด.ช.ลัทธพล พลพันธ์
52 ด.ช.โสณภัทร แก้วสมเด็จ
53 ด.ญ.ละอองดาว ไชยมะณี เต้นแอโรบิค เหรียญทอง สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
บริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชน ปทุมธานี
54 ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ มะโนปา
55 ด.ญ.ปราณต์ศิกานต์ มงคลวรณัน
56 ด.ญ.ณภัทร ศรีนัครินทร์
57 ด.ญ.สุติมา แปงคำ
58 ด.ญ.เขมาพร ขันติพงษ์
59 ด.ญ.ปัญญรัตน์ ไหลไผ่ทอง
60 ด.ญ.อรสา สระสมศรี
61 ด.ญ.ปารียา กตัญญู
62 ด.ญ.ณัฐลัญช์ เชษฐ์ธนชัย
63 ด.ญ.ชนัญญา ศรีกาญจน์
64 ด.ช.หฤษฎ์ กุลมา ระบายสีเทียน เหรียญทอง
65 ด.ญ.อภิญญษ อรรตบุตร ปั้นดินน้ำมัน เหรียญทอง
66 ด.ช.กันตพงษ์ พรมฉิมพลี
67 ด.ญ.ณัฏฐา อบอุ่น
65 ด.ญ.อภิญญษ อรรตบุตร ปั้นดินน้ำมัน เหรียญทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
66 ด.ช.กันตพงษ์ พรมฉิมพลี
67 ด.ญ.ณัฏฐา อบอุ่น