Print
Details: Category: หมวดเกี่ยวกับโรงเรียน | Published: 07 April 2021 | Hits: 936

 


นายนัฏฐจักร์  ปราโมช

ผู้รับใบอนุญาต

นางพิมพ์พิศา อู่ทรัพย์

ผู้อำนวยการ / ผู้จัดการ

  
นางอรุณี รัตนพันธ์

รองผู้อำนวยการ

นายถนัด พีระประสมพงศ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ


  

นางสาวอรปรียา อุปชัย

หัวหน้าธุรการ

นางปทิตตา วงค์วัน

เจ้าหน้าที่ธุรการ


 

ประภาพรรณ แตงอ่อน

หัวหน้าครูผู้ดูแลนักเรียน

สุนันทนา ยุบล

ผู้ช่วยครู

ขวัญดี มีแสงนิล

ผู้ช่วยครู


   

นาตยา สนนใจ

ครูประจำชั้น อ.1/1

กชกร อู่ผลเจริญ

ผู้ช่วยครู

 

Joel Tiamzon

English Teacher

ขลียา รัตติกาล ขวัญฤดี
จันทร์นภา จันทนานนท์

ครูประจำชั้น อ.2/1

ชลียา ดีสีทา

ผู้ช่วยครู

รัตติกาล เต็มกัน

ครูประจำชั้น อ.2/2

ขวัญฤดี ไผ่งาม

ผู้ช่วยครู

 
ขวัญฤทัย สวัสดิ์ทัส
ครูประจำชั้น อ.3/1
ว่าง
ผู้ช่วยครู
ศิวนาถ มีแสงนิล
ครูประจำชั้น อ.3/2
นงค์รักษ์ พลทยาน
ผู้ช่วยครู

พรทิพา    
พรทิพา งามแฉล้ม
ครูประจำชั้น ป.1/1
xxx
ครูประจำชั้น ป.1/2
โสภิณภา บุญตาม
ครูประจำชั้น ป.2/1
xxx
ครูประจำชั้น ป.2/2
   
ภานุมาศ เขียวมงคล
ครูประจำชั้น ป.3/1
วรรณยุรี ชาญพลรบ
ครูประจำชั้น ป.3/2
xxx
ครูประจำชั้น ป.4/1
xxx
ครูประจำชั้น ป.4/2
  shiella
จิระประภา คำเนตร
ครูประจำชั้น ป.5/1
xxx
ครูประจำชั้น ป.5/2
จุฑามาศ สินสงวน
ครูประจำชั้น ป.6/1
 Mrs.Shiella Tiamzon
English Teacher
 กัมพล      
กัมพล คำผ่องศรี
ทัศนศิลป์
ธนะพล สังขพันธุ์
สุขและพลศึกษา
ฐิติภรณ์ อู่ทรัพย์
ภาษาอังกฤษ
ธีรพล คงอาจหาญ
เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์