กรณีลาออก

 กรณีขอย้ายนักเรียนออก

1. กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอย้ายนักเรียนออก และยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่ฝ่ายธุรการล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้ฝ่ายทะเบียนจัดเตรียมเอกสาร โดยเอกสารที่เกี่ยวข้องได้แก่

 • ชื่อ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ ของโรงเรียนที่นักเรียนกำลังจะย้ายไป
 • ที่อยู่ที่นักเรียนพักอาศัยระหว่างที่กำลังศึกษา เมื่อย้ายออกไปแล้ว
 • รูปถ่าย 4 x 3 ซม. จำนวน 3 รูป 
 • ค่าธรรมเนียม

2. ฝ่ายการเงิน จะทำการตรวจสอบค่าใช้จ่ายของนักเรียน หากมียอดค้างชำระ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ ในวันที่ยื่นคำร้อง

3. เมื่อเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนจะติดต่อให้ผู้ปกครองมารับเอกสาร โดยเอกสารที่ท่านจะได้รับประกอบด้วย

 • หนังสือส่งตัว
 • ปพ.1 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
 • ปพ.6 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคล
 • ปพ.7 ใบรับรองผลการศึกษา

 

กรณีเข้าเรียนใหม่

กรณีขอย้ายนักเรียนเข้า

1. ติดต่อฝ่ายธุรการ เพื่อแจ้งความประสงค์

2. ทำการทดสอบนักเรียน

3. กรอกใบสมัคร (หากผ่านการทดสอบแล้ว)

4. ตรวจสอบเอกสาร อันประกอบไปด้วย

 • หนังสือส่งตัวจากโรงเรียนเดิม ส่งถึงผู้อำนวยการโรงเรียนดวงพร
 • ปพ.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (จำเป็นต้องมี)
 • ปพ.4 ผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 • ปพ.6 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคล (จำเป็นต้องมี)
 • ปพ.7 ใบรับรองผลการศึกษา (จำเป็นต้องมี)
 • ปพ.8 เอกสารระเบียนสะสม 
 • เอกสารประกอบการสมัครที่ทางโรงเรียนกำหนด
 • หมายเหตุ หากขาดเอกสารใดๆ ให้ติดต่อทางโรงเรียนเดิมเพื่อขอเอกสารโดยเร็วที่สุด

5. ชำระค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ

6. นำใบเสร็จไปรับชุดและหนังสือ