อัตราการรับเงินอุดหนุนรัฐบาล ประจำปีการศึกษา 2562 

นักเรียนที่เข้าเรียนตามเกณฑ์ จะได้รับอุดหนุนค่าใช้จ่ายจากรัฐบาลดังนี้

  1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ต่อปี) 
  2. ค่าหนังสือ (ต่อปี)
  3. ค่าอุปกรณ์การเรียน (ต่อภาคเรียน)
  4. ค่าเครื่องแบบ (ต่อภาคเรียน)
  5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ต่อภาคเรียน)

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

อนุบาล 5.513.50 บาท (2,756.75 บาท / ปี)
ประถม 5.343.50 บาท (2,671.75 บาท / ปี
 

 

วิธีการรับอุดหนุน ในส่วนนี้จะได้รับเฉพาะผู้มีสิทธิ์เบิก บุตรหลานข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ

2. ค่าหนังสือ


2. ค่าหนังสือ 

โรงเรียนจะจัดหาหนังสือให้เป็นไปตามราคาที่รัฐบาลอุดหนุน ซึ่งจะปรากฏในรายการที่ผู้ปกครองได้รับในวันซื้อหนังสือ

อนุบาล 200 บาท / ปี
ประถม 1  625 บาท / ปี
ประถม 2 619 บาท / ปี
ประถม 3 622 บาท / ปี
ประถม 4 673 บาท / ปี
ประถม 5 806 บาท / ปี
ประถม 6 818 บาท / ปี
 

 

วิธีการรับอุดหนุน ให้ผู้ปกครองมาซื้อหนังสือที่โรงเรียน ตามวันเวลาที่กำหนด จะได้รับเป็นส่วนลดปรากฏในใบเสร็จ และลงชื่อรับทราบเป็นหลักฐานส่งให้รัฐฯ

3. ค่าอุปกรณ์การเรียน

3. ค่าอุปกรณ์การเรียน

เช่น สีเทียน สีน้ำ ดินน้ำมันไร้สารพิษ กรรไกร กระดาษ สมุด ใบงาน ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด เครื่องมือเรขาคณิต กระเป๋านักเรียน เป็นต้น 

อนุบาล  100 บาท / ภาคเรียน
 ประถม  195 บาท / ภาคเรียน
 

 

วิธีการรับอุดหนุน โรงเรียนได้จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนไว้ให้กับนักเรียนเรียบร้อยแล้ว โดยโรงเรียนจะออกใบเสร็จให้ และผู้ปกครองชื่อรับทราบเป็นหลักฐานส่งให้รัฐฯ

4. ค่าเครื่องแบบ

4. ค่าเครื่องแบบ

อนุบาล  300 บาท / ภาคเรียน
 ประถม  360 บาท / ภาคเรียน
 

 

วิธีการรับอุดหนุน ให้ผู้ปกครองจัดซื้อเครื่องแบบ เช่น ถุงเท้า รองเท้านักเรียน รองเท้าพละ ชุดลูกเสือ รวมถึงอุปกรณ์ประกอบ เป็นต้น โดยให้มียอดเกินกว่าเงินอุดหนุนที่ได้รับ (มากกว่า 1 ใบเสร็จได้) และนำใบเสร็จมอบให้โรงเรียน พร้อมรับเงินและลงชื่อรับทราบเป็นหลักฐานส่งให้รัฐฯ

5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เป็นเงินสนับสนุนด้านวิชาการ /คุณธรรม / ลูกเสือ / เนตรนารี / ทัศนศึกษา / ICT โรงเรียนจะนำไปดำเนินการในกิจกรรมตามที่รัฐกำหนด

อนุบาล 215 บาท / ภาคเรียน
ประถม 240 บาท / ภาคเรียน 
 

 

วิธีการรับอุดหนุน ผู้ปกครองชื่อรับทราบ ในวันที่มาชำระค่าเทอม เพื่อส่งเก็บเป็นหลักฐานส่งให้รัฐฯ