การขอเอกสารทางการศึกษา

การขอเอกสารทางการศึกษา เป็นการขอเอกสารในขณะที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ สำหรับเอกสารหลักฐานในการจบการศึกษาไม่จำเป็นต้องยื่นความประสงค์

 • ใบรับรองสถานภาพนักเรียน
 • ใบรายงานผลการเรียน
 • เอกสารหลักฐานการศึกษา (ปพ.1, ปพ.7, สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน กรณีขอย้ายนักเรียน)

 

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. ขอใบคำร้อง หรือดาวน์โหลดจากเว็บ เขียนข้อมูลให้ครบถ้วนชัดเจน
 2. ยื่นที่ธุรการ พร้อมชำระค่าธรรมเนียม 10 บาท ต่อเอกสาร   1 รายการ
 3. ต้องยื่นล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ (ไม่รวมวันเสาร์และอาทิตย์)
 4. ให้มารับเอกสารตามกำหนดเวลาที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย หรือสอบถามเจ้าหน้าที่
 5. ไม่รับยื่นคำร้อง ทางวาจา

หมายเหตุ

 1. ในการยื่นขอย้ายนักเรียน ต้องมีสถานศึกษาที่รับรองว่าจะรับนักเรียนที่จำหน่ายจากโรงเรียนออกไป
 2. ต้องไม่มีภาระผูกพันใด ๆ กับทางโรงเรียน เช่น ค้างชำระค่าเล่าเรียน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 1. ใบคำร้องขอเอกสาร (ประกอบด้วย ใบรับรองสถานภาพนักเรียน / ใบแสดงผลการเรียน (ดาวน์โหลด)
 2. ใบคำร้องขอย้ายนักเรียน (กรณีที่ลาออก ต้องไม่มีพันธะผูกพันใดกับทางโรงเรียน) (ดาวน์โหลด)