ผลการทดสอบระดับชาติ จากสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

 

2560

ปีการศึกษา 2560

สาระวิชา จำนวนคน คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ
ปรับปรุง พอใช้ ดี
ภาษาไทย  28 53.84  14.73 16 12
คณิตศาสตร์  28 45.18   17.70 26  2
วิทยาศาสตร์  28 41.36 11.81  - 28 -
ภาษาต่างประเทศ  28 59.46  20.49 13 15

 

2559

ปีการศึกษา 2559

สาระวิชา จำนวนคน คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ
ปรับปรุง พอใช้ ดี
ภาษาไทย 29 64.68 13.55 - 11 19
คณิตศาสตร์ 29 53.28 20.11 - 22 7
วิทยาศาสตร์ 29 48.22 13.18 - 28 1
สังคมศึกษา 29 56.29 13.66 - 21 8
ภาษาต่างประเทศ 29 63.79 18.76 - 14 15

ผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ได้มาตรฐานคุณภาพการจัดศึกษา เหรียญเงิน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2561


2558

ปีการศึกษา 2558

สาระวิชา จำนวนคน คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ
ปรับปรุง พอใช้ ดี
ภาษาไทย 24 57.50 9.38 - 14 10
คณิตศาสตร์ 24 56.04 15.00 - 18 6
วิทยาศาสตร์ 24 54.03 7.36 - 23 1
สังคมศึกษา 24 61.08 8.31 - 10 14
ภาษาต่างประเทศ 24 72.08 13.89 - 6 18

ผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ได้มาตรฐานคุณภาพการจัดศึกษา รวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้มากกว่าร้อยละ 50 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2557

ปีการศึกษา 2557

สาระวิชา จำนวนคน คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เฉลี่ย ร้อยละ จำนวน/ร้อยละของนักเรียน ที่มีคะแนนสูงกว่าขีดจำกัดล่าง
ภาษาไทย 21 53.0 13.13 53.0 16
คณิตศาสตร์ 21 43.7 17.83 43.7 12
วิทยาศาสตร์ 21 48.7 14.47 48.7 14
สังคมศึกษา ฯ 21 62.2 15.25 62.2 19
สุขศึกษาและพลศึกษา 21 65.7 14.144 65.7 18
ศิลปะ 21 54.8 16.63 54.8 15
การงานอาชีพฯ 21 67.4 15.48 67.4 16
ภาษาต่างประเทศ 21 52.3 18.47 52.3 15

 

2556

ปีการศึกษา 2556

สาระวิชา จำนวนคน คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เฉลี่ย ร้อยละ จำนวน/ร้อยละของนักเรียน ที่มีคะแนนสูงกว่าขีดจำกัดล่าง
คณิตศาสตร์ 19 54.2 14.62 54.2 16
ภาษาไทย 19 52.9 15.71 52.9 12
วิทยาศาสตร์ 19 42.9 9.32 42.9 13
สังคมศึกษา ฯ 19 48.2 10.99 48.2 14
สุขศึกษาและพลศึกษา 19 76.0 10.46 76.0 18
ศิลปะ 19 61.3 14.68 61.3 16
การงานอาชีพฯ 19 65.7 14.41 65.7 14
ภาษาต่างประเทศ 19 45.7 18.22 45.7 11

 

2555

ปีการศึกษา 2555

สาระวิชา จำนวนคน คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เฉลี่ย ร้อยละ จำนวน/ร้อยละของนักเรียน ที่มีคะแนนสูงกว่าขีดจำกัดล่าง
คณิตศาสตร์ 18 39.7 14.61 39.7 15
ภาษาไทย 18 52.8 16.90 52.8 9
วิทยาศาสตร์ 18 41.6 12.68 41.6 13
สังคมศึกษา ฯ 18 48.4 12.81 48.4 11
สุขศึกษาและพลศึกษา 18 68.0 15.52 68.0 16
ศิลปะ 18 59.2 14.08 59.2 12
การงานอาชีพฯ 18 59.3 16.72 59.3 13
ภาษาต่างประเทศ 18 51.7 17.32 51.7 13

 

2554

ปีการศึกษา 2554

สาระวิชา จำนวนคน คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เฉลี่ย ร้อยละ จำนวน/ร้อยละของนักเรียน ที่มีคะแนนสูงกว่าขีดจำกัดล่าง
คณิตศาสตร์ 4 46.25 17.02 46.25 2
ภาษาไทย 4 57.5 10.5 57.5 3
วิทยาศาสตร์ 4 44.38 16.75 44.38 2
สังคมศึกษา ฯ 4 59.5 13.99 59.5 3
สุขศึกษาและพลศึกษา 4 63.93 18.03 63.93 3
ศิลปะ 4 47.5 12.58 47.5 1
การงานอาชีพฯ 4 55 14 55 2
ภาษาต่างประเทศ 4 48.75 20.05 48.75 3