ฝ่ายบริหาร

นายนัฏฐจักร์  ปราโมช

ผู้รับใบอนุญาต

นางพิมพ์พิศา อู่ทรัพย์

ผู้อำนวยการ / ผู้จัดการ

  
นางอรุณี รัตนพันธ์

รองผู้อำนวยการ

นายถนัด พีระประสมพงศ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ฝ่ายธุรการ

  

นางสาวอรปรียา อุปชัย

หัวหน้าธุรการ

นางปทิตตา วงค์วัน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เตรียมอนุบาล

 

ประภาพรรณ แตงอ่อน

หัวหน้าครูผู้ดูแลนักเรียน

สุนันทนา ยุบล

ผู้ช่วยครู

ว่าง

ผู้ช่วยครู

อนุบาล

 

เบญจมาศ จันทิมา

ครูประจำชั้น อ.1/1

นาตยา สนนใจ

ครูคู่ชั่น

กชกร อู่ผลเจริญ

ผู้ช่วยครู

Joel Tiamzon

English Teacher

ขลียา รัตติกาล ขวัญฤดี
จันทร์นภา จันทนานนท์

ครูประจำชั้น อ.2/1

ชลียา ดีสีทา

ผู้ช่วยครู

รัตติกาล เต็มกัน

ครูประจำชั้น อ.2/2

ขวัญฤดี ไผ่งาม

ผู้ช่วยครู

 
ขวัญฤทัย สวัสดิ์ทัส
ครูประจำชั้น อ.3/1
ว่าง
ผู้ช่วยครู
ศิวนาถ มีแสงนิล
ครูประจำชั้น อ.3/2
นงค์รักษ์ พลทยาน
ผู้ช่วยครู

ประถม

พรทิพา  
พรทิพา งามแฉล้ม
ครูประจำชั้น ป.1/1
โสภิณภา บุญตาม
ครูประจำชั้น ป.2/1
พัชรี ยังมี
ครูประจำชั้น ป.2/2
ภานุมาศ เขียวมงคล
ครูประจำชั้น ป.3/1
วรรณยุรี ชาญพลรบ
ครูประจำชั้น ป.3/2
ธีรนันท์ สุรินทร์
ครูประจำชั้น ป.4/1
จิระประภา คำเนตร
ครูประจำชั้น ป.4/2
สาริณี  shiella
จุฑามาศ สินสงวน
ครูประจำชั้น ป.5/1
นิตยา สมบัติเจริญ
ครูประจำชั้น ป.5/2
สาริณี อินทนาคา
ครูประจำชั้น ป.6/1
 Mrs.Shiella Tiamzon
English Teacher
 กัมพล  พงษ์พัฒน์   ภิรมยา 
กัมพล คำผ่องศรี
ทัศนศิลป์
พงษ์พัฒน์ เจือประเสริฐ
สุขและพลศึกษา
บุษกร เทศเพ็ญ
สุขและพลศึกษา
ภิรมยา ทองอร่าม
คอมพิวเตอร์