เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนจึงได้เผยแพร่รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา