เตรียมอนุบาล

ระดับเตรียมอนุบาล

ค่าเล่าเรียนระดับเตรียมอนุบาล

1. ค่าเล่าเรียนรายเดือน

2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

-  เฉพาะนักเรียนใหม่ เก็บในครั้งแรก

3. ค่าประกันอุบัติเหตุ

- เก็บในครั้งแรก

4. ค่าหนังสือเรียน 

5. ค่าชุด (นักเรียนใหม่)   

- เครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียน 3 ชุด   
- ชุดพละ 1 ชุด   
- อุปกรณ์เครื่องนอน 1 เซต  (ถุงนอน ผ้าปู ปอกหมอน ชุดนอน)
- กระเป๋านักเรียน 1 ใบ

อนุบาล


ระดับอนุบาล

ค่าเล่าเรียนระดับอนุบาล แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียนประกอบด้วย

1. ค่าเล่าเรียน   

- ค่าธรรมเนียมการศึกษา    
- ค่าอาหาร   
- ค่าอุปกรณ์เสริม
- ค่าเรียนภาษาอังกฤษครูต่างชาติ   
- ค่าเรียนดนตรี   
- ค่าเรียนคอมพิวเตอร์

2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

- เฉพาะนักเรียนใหม่ เก็บในปีการศึกษาแรก

3. ค่าประกันอุบัติเหตุ

- ชำระเป็นรายปี เก็บในภาคเรียนที่ 1 
- กรณีย้ายเข้ามาเรียนในภาคเรียนที่ 2 เมื่อชำระแล้วจะได้สิทธิคุ้มครองภายใน 1 สัปดาห์

4. ค่าตรวจสุขภาพ

- ชำระเป็นรายปี ชำระในภาคเรียนที่ 1
- กรณีเข้ามาเรียนในภาคเรียนที่ 2 หากเลยกำหนดการตรวจแล้ว ไม่ต้องชำระ

5. ค่าหนังสือเรียน 

6. ค่าชุด (นักเรียนใหม่)   

- เครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียน 3 ชุด   
- ชุดพละ 1 ชุด   
- อุปกรณ์เครื่องนอน 1 เซต  (ถุงนอน ผ้าปู ปอกหมอน ชุดนอน)
- กระเป๋านักเรียน 1 ใบ

หมายเหตุ นักเรียนที่เข้าตามเกณฑ์ จะได้รับอุดหนุนค่าใช้จ่ายจากรัฐบาล

ประถมศึกษา

ระดับประถม

ค่าเล่าเรียนระดับประถมศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน ประกอบด้วย

1. ค่าเล่าเรียน   

- ค่าธรรมเนียมการศึกษา     
- ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง   
- ค่าเรียนภาษาอังกฤษครูต่างชาติ   
- ค่าเรียนดนตรี   
- ค่าเรียนคอมพิวเตอร์   
- ค่าเรียนภาษาจีน

2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

- เฉพาะนักเรียนใหม่ เก็บในปีการศึกษาแรก

3. ค่าประกันอุบัติเหตุ

- ชำระเป็นรายปี เก็บในภาคเรียนที่ 1 
- กรณีย้ายเข้ามาเรียนในภาคเรียนที่ 2 เมื่อชำระแล้วจะได้สิทธิคุ้มครองไม่เกิน 1 สัปดาห์

4. ค่าตรวจสุขภาพ

- ชำระเป็นรายปี ชำระในภาคเรียนที่ 1
- กรณีเข้ามาเรียนในภาคเรียนที่ 2 หากเลยกำหนดการตรวจแล้ว ไม่ต้องชำระ

5. ค่าหนังสือเรียน 

6. ค่าชุด (นักเรียนใหม่)   

- ชุดนักเรียน 3 ชุด   
- ชุดพละ 1 ชุด   
- อุปกรณ์ลูกเสือ   
- กระเป๋านักเรียน 1 ใบ

หมายเหตุ นักเรียนที่เข้าตามเกณฑ์ จะได้รับอุดหนุนค่าใช้จ่ายจากรัฐบาล